[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

การศึกษานอกระบบ
ตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเอง

พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2553

 


รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ของสถานศึกษา
ปีการศึกษา ........................
ชื่อสถานศึกษา.........................................
ตำบล/แขวง...................... อำเภอ/เขต............................จังหวัด.......................
หน่วยงานต้นสังกัด..................................................


คำนำ

ย่อหน้าแรก อธิบายวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เริ่มจากการจัดทำแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ การปฏิบัติตามแผน โดยใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในจำนวน 6 มาตรฐาน 22 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย.................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ย่อหน้าที่สอง อธิบายวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการประเมิน .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ย่อหน้าที่สาม ขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาที่ให้ความร่วมมือ จนทำให้กระบวนการประกันคุณภาพภายในสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี .............................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผู้บริหารสถานศึกษาสารบัญ
หน้า
คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
บทที่ 2 ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
บทที่ 3 วิธีการประเมินตนเองของสถานศึกษา
บทที่ 4 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพทักษะชีวิตและพัฒนาสังคมและชุมชน
มาตรฐานที่ 4 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 6 การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
บทที่ 5 สรุปผลการประเมิน
มาตรฐานที่บรรลุเป้าหมายตามแผน
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในอนาคต
ภาคผนวก
ตารางแสดงผลการประเมินภายในย้อนหลัง 2 ปี
ตารางผลการทดสอบ O-NET ของนักศึกษาบทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

1. สถานศึกษา .................................................................................... ตั้งอยู่เลขที่ ......................... ถนน..............................ตำบล..................................อำเภอ............................จังหวัด .................................. รหัสไปรษณีย์................................... โทรศัพท์..................................... โทรสาร......................................... E – mail…………………..................... Website………………………………
2.สังกัด...........................................................................................................................................
3. สรุปข้อมูลของสถานศึกษา
3.1 ข้อมูลผู้เรียน/ผู้รับบริการ
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ......................................... ถึงระดับ.....................................
มีจำนวนผู้เรียน/ผู้รับบริการทั้งหมด.......................คน อื่นๆ ...............................
3.2 ครูและบุคลากร
สัดส่วนของจำนวนผู้เรียน/ผู้รับบริการ : ครู .........................
สัดส่วนของจำนวนผู้เรียน/ผู้รับบริการ : ห้อง .........................
มีจำนวนครูครบชั้น • ครบชั้น • ไม่ครบชั้น ในระดับชั้น.....................
ภาระงานสอนของครูโดยเฉลี่ย ชั่วโมง : สัปดาห์ ........................
อื่นๆ ....................................................................................................................
3.3 ทรัพยากรและงบประมาณ
เงินงบประมาณที่ใช้ ปี.................. เป็นเงิน...................................................บาท
 เงินงบประมาณ............................................. บาท
 เงินนอกงบประมาณ..................................... บาท
ร้อยละของงบเงินเดือนต่องบประมาณที่ได้รับ....................................................
ร้อยละของรายจ่ายต่อรายรับ โดยเฉลี่ยของสถานศึกษา.......................................
อื่นๆ ....................................................................................................................
3.4 ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน (ระบุลักษณะเด่นของชุมชน ภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่เด่นที่สุด องค์ความรู้ของภูมิปัญญาที่เด่น จำนวนแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่ใช้บ่อย สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ และชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เด่นที่สุด บทบาทของชุมชนต่อสถานศึกษา
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.5 เกียรติยศ ชื่อเสียง และผลงาน/โครงการดีเด่นของสถานศึกษา (ระบุผลงานที่เด่นที่สุดของสถานศึกษา และชื่อเสียงที่สถานศึกษาภูมิใจที่สุด)
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
4. วิสัยทัศน์
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. พันธกิจ
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6. เป้าหมาย
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7. โครงสร้างการบริหาร
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
8. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 2 ปี
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
9. แผนงาน (นโยบาย โครงการ กิจกรรมต่างๆ)
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
บทที่ 2 ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ระบบงานภายในของการศึกษานอกโรงเรียน มี 2 ระบบ คือ ระบบหลัก และระบบสนับสนุน โดยระบบหลัก ประกอบด้วย 2 ระบบย่อย คือ 1) ระบบการจัดการเรียนรู้ 2) ระบบบริการและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ระบบสนับสนุน ประกอบด้วย 6 ระบบย่อย คือ 1) ระบบโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ 2) ระบบเครือข่ายและความสัมพันธ์กับชุมชน 3) ระบบบุคลากร 4) ระบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 5) ระบบสารสนเทศ และ 6) ระบบบริหารเชิงกลยุทธ์
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. การสร้างความเข้าใจกับบุคลากร
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
2. การตั้งคณะทำงาน
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
3. การจัดทำแผนพัฒนา
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
4. การจัดทำคู่มือ
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
บทที่ 3 วิธีการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สถานศึกษามีขั้นตอนในการประเมินตนเอง ดังนี้
ขั้นที่ 1 การกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ขั้นที่ 2 การวางกรอบการประเมิน
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ขั้นที่ 3 การสร้างเครื่องมือ
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ขั้นที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูล
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ขั้นที่ 6 การสรุปและเขียนรายงาน
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
บทที่ 4 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ผลการประเมินตนเองรายมาตรฐาน

มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก
1.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมายวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ การดำเนินงานสอดคล้องกัน
1.2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี ครอบคลุมทุกพันธกิจ
1.3 การกำกับ ติดตามการดำเนินงานเป็นไปตามแผนและนำผลไปใช้ในการพัฒนา

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 มีระดับคุณภาพ
.................................................................

สรุปผลการประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1
มีระดับคุณภาพ ...................................................................................................
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 = .......................................

ข้อมูลความตระหนัก
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้อมูลความพยายาม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ

ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก
2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2.2 สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
2.3 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามหลักการจัดการศึกษานอกระบบ
2.5 คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.6 ความรู้ ความสามารถของผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบ

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 มีระดับคุณภาพ
.................................................................

สรุปผลการประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2
มีระดับคุณภาพ ..............................................................................................
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 = .......................................

ข้อมูลความตระหนัก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อมูลความพยายาม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพทักษะชีวิตและพัฒนาสังคมและชุมชน

ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก
3.1 การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น
3.2 สื่อหรือแหล่งการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้
3.3 ครูและบุคลากร มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
3.4 ครูและผู้สอนมีคุณลักษณะที่เหมาะสม
3.5 คุณภาพของผู้เรียน / ผู้รับบริการ

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 มีระดับคุณภาพ
.................................................................

สรุปผลการประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3
มีระดับคุณภาพ ................................................................................................
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 = .......................................

ข้อมูลความตระหนัก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อมูลความพยายาม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
มาตรฐานที่ 4 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก
4.1 คุณภาพของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 มีระดับคุณภาพ
.................................................................

สรุปผลการประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 4
มีระดับคุณภาพ .................................................................................................
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 4 = .......................................

ข้อมูลความตระหนัก
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้อมูลความพยายาม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก
5.1 คุณภาพของการพัฒนาบุคลากร
5.2 การจัดระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
5.3 ผู้บริหารมีสมรรถนะในการบริหารองค์กร
5.4 คุณภาพของการบริหารจัดการ
5.5 มีระบบประกันคุณภาพภายใน

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 มีระดับคุณภาพ
.................................................................

สรุปผลการประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 4
มีระดับคุณภาพ .................................................................................................
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 4 = .......................................

ข้อมูลความตระหนัก
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้อมูลความพยายาม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

มาตรฐานที่ 6 การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย

ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก
6.1 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
6.2 การสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 มีระดับคุณภาพ
.................................................................


สรุปผลการประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 4
มีระดับคุณภาพ ...................................................................................
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 4 = .......................................

ข้อมูลความตระหนัก
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้อมูลความพยายาม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ตารางสรุปผลการประเมินตามมาตราฐานการศึกษานอกโรงเรียน


มาตรฐาน ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพทักษะชีวิตและพัฒนาสังคมและชุมชน
มาตรฐานที่ 4 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 6 การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย

สรุปผลการประเมินบทที่ 5
สรุปผลการประเมิน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ................. มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน ดังนี้

1. สรุปผลการประเมินเป็นรายมาตรฐาน
1.1 มาตรฐานที่บรรลุเป้าหมายตามแผน ได้แก่
1) …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2 มาตรฐานที่ไม่บรรลุเป้าหมายตามแผน ได้แก่
1) ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาแยกเป็นรายมาตรฐานตามตัวบ่งชี้
2.1 มาตรฐานที่บรรลุป้าหมายตามแผนอยู่ในระดับ ดีมาก ได้แก่
1)……………………………………………………………
2)……………………………………………………………
3)……………………………………………………………
2.2 มาตรฐานที่บรรลุเป้าหมายตามแผนอยู่ในระดับ ดี ได้แก่
1)……………………………………………………………
2)……………………………………………………………
3)……………………………………………………………
2.3 มาตรฐานที่ไม่บรรลุป้าหมายตามแผนอยู่ในระดับ พอใช้ ได้แก่
1)……………………………………………………………
2)……………………………………………………………
3)……………………………………………………………
2.4 มาตรฐานที่ไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนอยู่ในระดับ ปรับปรุง ได้แก่
1)……………………………………………………………
2)……………………………………………………………
3)……………………………………………………………


3. จุดเด่น จุดด้อยและแนวทางการพัฒนา
3.1 มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1) จุดเด่น
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2) จุดด้อย
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3) แนวทางการพัฒนา
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


3.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ

1) จุดเด่น
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2) จุดด้อย
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3) แนวทางการพัฒนา
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.3 มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพทักษะชีวิตและพัฒนาสังคมและชุมชน

1) จุดเด่น
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2) จุดด้อย
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3) แนวทางการพัฒนา
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


3.4 มาตรฐานที่ 4 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

1) จุดเด่น
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2) จุดด้อย
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3) แนวทางการพัฒนา
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.5 มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ


1) จุดเด่น
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2) จุดด้อย
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3) แนวทางการพัฒนา
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


3.6 มาตรฐานที่ 6 การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย

1) จุดเด่น
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2) จุดด้อย
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3) แนวทางการพัฒนา
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4.ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
4.1 การพัฒนาองค์กร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.2 การพัฒนาบุคลากร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4.3 การพัฒนาผู้เรียน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


ภาคผนวก

ตารางแสดงผลการประเมินภายในย้อนหลัง 2 ปี
...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................
ตารางผลการทดสอบ O-NET ของนักศึกษา...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................

เข้าชม : 2166

การศึกษานอกระบบ 5 อันดับล่าสุด

      หนังสือเรียน 19 / ก.พ. / 2556
      กิจกรรมการเรียนรู้อาเซียน 19 / ก.พ. / 2556
      ศูนย์ภาษาอาเซ๊ยน 19 / ก.พ. / 2556
      ยุทธศาสตร์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 10 / ม.ค. / 2556
      แนวทางการประกันคุณภาพภายในอำเภอ 7 / พ.ย. / 2555


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ถนนธราธิบดี  ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฏร์ธานี   โทรศัพท์ 0-7731-1800 ,0-7731-2638
โทรสาร  0-7731-1800  phat.che@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   Southnfe   Version 2.03