[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

กศน.ตำบล
กศน.ตำบลกะทู้

อังคาร ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2554


กศน.ตำบลกะทู้
สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกะทู้

๑. ข้อมูลทั่วไป
          ๑.๑ ชื่อ    กศน.ตำบล    กศน.ตำบลกะทู้
  ๑.๒ ที่ตั้ง ข้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา  ถนน วิชิตสงคราม  
                 ตำบล กะทู้ อำเภอ กะทู้ 
จังหวัด ภูเก็ต   รหัสไปรษณีย์ ๘๓๑๒๐
          ๑.๓ โทรศัพท์   ๐๗๖-๕๓๐๐๑๑ ,๐๗๖-๓๒๑๒๙๑
         
๒. สังกัด        สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
     สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต
                     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
 
. ประวัติ กศน.ตำบลกะทู้
ตามที่กรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้มีนโยบายให้ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแต่ละแห่ง (เดิมชื่อศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ) ให้แต่ละตำบลจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชน เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน และเป็นแหล่งพัฒนาคนในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถในการศึกษาและการประกอบอาชีพพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง 
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลกะทู้ จึงได้จัดตั้งขึ้นภายในบริเวณพื้นที่ของห้องสมุดประชาชนอำเภอกะทู้ (ปัจจุบันชื่อห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา) ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสุขาภิบาลตำบลกะทู้ (สำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้ในปัจจุบัน) จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในการก่อสร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศ เพื่อเป็นสถานที่ในการจัดการศึกษานอกระบบ ส่งเสริมด้านอาชีพและการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของคนในชุมชน
ตามหนังสือสำนักงาน กศน. ที่ ศธ ๐๒๑๐.๐๒/๓๒๖๗ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่องการดำเนินงาน กศน.ตำบล สำนักงาน กศน. โดยเลขาธิการ กศน. (นายอภิชาต จีระวุฒิ) ได้สั่งการให้ผู้อำนวยสำนักงาน กศน.จังหวัด ทุกจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. กทม. ดำเนินการปรับศูนย์การเรียนชุมชนในทุกตำบลให้เป็น กศน.ตำบล ทั้ง ๗,๔๐๙ ตำบล ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓   และจัดพิธีเปิด กศน.ตำบลกะทู้ อย่างเป็นทางการในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒
 
. ความเป็นมาของการจัดตั้ง กศน.ตำบลก/แขวง : แหล่งเรียนรู้ราคาถูก
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๖๑) รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเรื่อง การศึกษาและการเรียนอย่างเป็นระบบโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้คนไทย ได้เรียนตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย อย่างมีคุณภาพในทุกระดับ และทุกประเภท ให้บรรลุวิสัยทัศน์กำหนดไว้ “ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ” โดยเฉพาะได้ดำเนินการจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการเรียนรู้ทีเหมาะสมในทุกพื้นที่ เติมเต็มระบบการศึกษาให้รองรับการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง
          กระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ในขณะนั้นได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้มีนโยบายให้มีการจัดตั้ง กศน.ตำบลขึ้น เป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลยุคใหม่ที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยในการดำเนินงานโดยได้ผลักดันงบประมาณโครงการไทยเข้มแข็งให้แก่ศูนย์การเรียนชุมชน หรือ กศน.ตำบล และได้มอบให้สำนักงาน กศน. เร่งรัดพัฒนาและเดินหน้าไปสู่ความเป็นศูนย์รู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของชุมชนเพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศได้มีพลังแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่มีที่สิ้นสุด ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างแท้จริง โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าในเดือน กันยาน ๒๕๕๓ จะมี กศน.ตำบลครบทั้ง ๗,๔๐๙ ตำบลทั่วประเทศ และได้ทำพิธีเปิดตัว กศน.ตำบล เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ต่อมารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ (นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ) คนปัจจุบัน ท่านได้ สืบสานนโยบายเรื่อง กศน. ตาบลต่อโดยกำหนดให้มี ๘ นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งนโยบาย ข้อที่ ๕ เรื่องสร้างแหล่งเรียนรู้ราคาถูกให้จัดตั้ง กศน.ตำบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ราคาถูกสำหรับประชาชนโดยร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมให้มีโครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ กศน.ตำบล เป็นศูนย์การเรียนรู้ เช่น ประชาชนในตำบลสามารถตรวจสอบราคายางพารา การใช้ปุ๋ยเคมี ฯลฯ โดยให้ครู กศน.ตำบล ดูแลและส่งเสริมการอ่าน สร้างเครือข่ายรักการอ่านแก่บุตรหลายในชุมชน จัดทำมุมหนังสือ เพ่อส่งเสริมการอ่านทั้งที่บ้าน ห้องสมุด โรงพยาบาล หรือสถานที่ต่าง ๆ มีศูนย์ Fix it center รวมทั้งมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยายผลโครงการ Teacher TV และโครงการ Student Channel ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ราคาถูกเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ของผู้เรียน ครู และประชาชนทั่วไป มีมุมวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ โดยประสานกับ สสวท. ร่วมสนับสนุนสื่อทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ กศน.ตำบล ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในโครงการ ICT ตำบลมาจัดตั้งที่ กศน.ตำบล เป็นต้น ซึ่งได้ทำพิธีเปิด กศน.ตำบล : แหล่งเรียนรู้ราคาถูก ประเทศไทยร่วมใจปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นอกจากนั้น คณะรัฐมนตรี โดยการนำของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มีมติ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ อนุมัติปรับสถานภาพครูประจำศูนย์การเรียนชมชน ยกระดับเป็นพนักงานราชการ จานวน ๘,๖๗๒ คน และในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และ
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้เกียรติมามอบนโยบายในงานสัมมนาสมัชชา กศน.ตำบล : ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตลอดชีวิต ให้กับครู กศน.ตำบล และผู้เกี่ยวข้อง ประมาณ ๙,๐๐๐ คน ณ. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร ดังนั้น สำนักงาน กศน. จึงได้กำหนดเป็น นโยบายสำคัญเร่งด่วนให้ กศน. ตำบล จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชนและพัฒนา กศน. ตำบล เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน
 


เข้าชม : 915


กศน.ตำบล 5 อันดับล่าสุด

      กศน.ตำบลป่าตอง 25 / ม.ค. / 2554
      กศน.ตำบลกะทู้ 25 / ม.ค. / 2554
      กศน.ตำบลกมลา 24 / ม.ค. / 2554


 

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอกะทู้
ถนนหาดป่าตอง ตำบลป่าตอง  อำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 0-7634-4222  
โทรสาร  0-7632-1895
 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   วราภรณ์ คำเขียว   Version 2.03